Môi trường đô thị Thái Bình
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
Tìm kiếm
Liên kết hữu ích
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Lượt truy cập: 139606

Cơ cấu tổ chức

Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm: 

 • Đại hội đồng cổ đông;

 • Hội đồng quản trị;

 • Ban Kiểm soát;

 • Ban Giám đốc;

 • Phòng/ Ban nghiệp vụ:

 • Phòng Tổ chức Hành chính;

 • Phòng Kế toán Tài vụ;

 • Phòng Kinh doanh Dịch vụ;

 • Phòng Kế hoạch Kỹ thuật ;

 • Các Tổ đội trực thuộc các phòng ban chuyên môn.

2. Cơ cấu bộ máy quản lý công ty

Sơ đồ số 1: Sơ đồ cơ cầu tổ chức của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình

 

(Nguồn: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình)

Xuất phát từ đặc điểm sản phẩm, quy trình sản xuất và nguyên tắc hoạt động, để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, Công ty đã tổ chức bộ máy chức năng nhiệm vụ và có trách nhiệm quyền hạn cụ thể như sau:

 • Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ và Pháp luật liên quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các quyền: thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, thông qua kế hoạch phát triển công ty, thông qua Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của HĐQT, Ban kiểm soát và các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty.

 • Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra, thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, thực hiện quyền hạn và chức năng nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

 • Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, để thay mặt cho cổ đông kiểm soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan, trung thực tình hình tài chính và mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh, quản trị, điều hành của Công ty. Ban kiểm soát có ba  thành viên, thường trú tại Việt Nam, với nhiệm kỳ năm năm.

 • Ban Giám đốc

Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Phòng quan hệ làm việc với Ban Giám đốc dựa trên nguyên tắc chấp hành, với tinh thần hợp tác, cùng bàn bạc thống nhất gairi quyết công việc nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ và đúng luật, đúng chế độ;

 • Phòng Tổ chức – Hành chính

 • Chức năng
 • Là bộ phận tham mưu, quản lý các công việc về tổ chức, hành chính, lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng, công tác phong trào, bảo vệ và đời sống;

 • Phân công đồng chí Phó Giám đốc phụ trách đời sông trực tiếp quản lý, chỉ đạo công tác của phòng Tổ chức – Hành chính.

 • Nhiệm vụ
 • Tham mưu cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty về tổ chức quản lý nhân sự; Đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho cán bộ công nhân viên; Chính sách, chế độ tiền lương, tiền thưởng, thôi việc, hưu trí, thai sản, ốm đau, bệnh nghề nghiệp....;

 • Tham mưu, giúp việc về công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật;

 • Tham mưu việc xây dựng đơn giá tiền lương hàng năm theo quy định hiện hành; Xây kế hoạch đào tạo, kế hoạch nâng lương, nâng bậc;

 • Xây dựng Nội quy, Quy chế Công ty và phổ biến đến người lao động; Kiểm kê đôn đốc các bộ phận trong Công ty thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế Công ty;

 • Quản lý công tác chăm sóc sứa khỏe cho người lao động, chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty;

 • Quản lý công tác phong trào; Công tác văn thư, lưu trữ; Công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự trong Công ty; Công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn, vệ sinh lao động;

 • Làm đầu mối liên lạc cho mọi thông tin của Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty.

Phòng Kế toán – Tài vụ

 • Chức năng

 • Là bộ phận tham mưu, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn về tài chính kế toán, đảm bảo các quản lý hoạt động tài chính của Công ty theo đúng Luật Kế toán và các van bản hiện hành của Nhà nước;

 • Phân công đồng chí Giám đốc Công ty trực tiếp quản lý, chỉ đạo công tác của phòng Kế toán – Tài vụ.

 1. Nhiệm vụ  

 • Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế ở Công ty;

 • Lập Kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn;

 • Phản ánh và kiểm tra tình hình hoạt động của các loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng vốn của Công ty;

 • Thanh toán tiền lương và các chế độ khác cho người lao động theo quy định của Công ty và chế độ hiện hành;

 • Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu, tình hình luân chuyển và sử dụng tài liệu, vật tư, tiền vốn; Quá trình và kết quả hoạt động SXKD và tình hình sử dụng kinh phí của Công ty;

 • Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh, tài chính thường kỳ theo quy định của Nhà nước; Lập báo cáo thống kê kết quả hoạt động của đơn vị với các cơ quan theo quy định.

Phòng Kinh doanh – Dịch vụ

 1. Chức năng

 • Là bộ phận tham mưu, thực hiện các nghiệp vụ về công tác kinh doanh dịch vụ của Công ty, đồng thời có vai trò hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc Công ty, tham gia xây dựng các kế hoạch kinh doanh dài hạn và ngắn hạn liên quan đến hoạt động của Công ty.

 • Phân công đồng chí Giám đốc Công ty trực tiếp quản lý, chỉ đạo công tác của phòng Kinh doanh – Dịch vụ.

 1. Nhiệm vụ

 • Tham mưu đề xuất Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty về công tác phát triển và quản lý nguồn thu, hướng dẫn công tác chuyển môn nghiệp vụ, các giao dịch liên quan đến công tác kinh doanh dịch vụ của Công ty như: Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; Hợp đồng thuê xe phục vụ hiếu, hỷ; các hợp đồng dịch vụ khác theo Giấy đăng ký kinh doanh và phù hợp với pháp luật;

 • Trực tiếp triển khai, tổ chức các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch và mục tiêu đề ra;

 • Phổ biến, tuyên truyền, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác vệ sinh môi trường đô thị.

Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

 1. Chức năng

 • Là bộ phận tham mưu, thực hiện các nghiệp vụ về công tác kế hoạch, kỹ thuật, vật tư của Công ty, tham gai xây dựng các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn liên quan đến hoạt động của Công ty.

 1. Nhiệm vụ

 • Tham mưu cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty về kế hoạch với cơ quan cấp trên, giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc; Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cho Công ty;

 • Kiểm tra giám sát; lập kế hoạch tham gia đấu thầu (nếu có), xây dựng và tham gia xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật; Quản lý nghiệp vụ; Tổng hợp, xây dựng dự thảo kế hoạch chi tiết hoạt động của Công ty theo định kỳ hằng năm;

 • Lập dự toán công tác dịch vụ công ích đô thị hàng năm làm cơ sở để cấp trên phê duyệt;

 • Tham mưu cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trong việc ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng, chất lượng của hợp đồng dịch vụ công ích đô thị giữa Công ty và thành phố;

 • Kiểm tra, xác nhận khối lượng, chất lượng toàn bộ nhiệm vụ dịch vụ công ích đô thị Công ty;

 • Kiểm tra, xử lý và áp dụng các công nghệ, dây chuyền sản xuất tiên tiến đảm bảo cho nhiệm vụ, dịch vụ thường xuyên giữ vững được chất lượng và đáp ứng với yêu cầu mới;

 • Quản lý hồ sơ kỹ thuật thiết bị xe, máy, lập kế hoạch và thực hiện cung ứng vật tư, dụng cụ sản xuất theo yêu cầu nhiệm vụ.