Môi trường đô thị Thái Bình
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH  ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
Tìm kiếm
Liên kết hữu ích
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Lượt truy cập: 124986

Lịch sử hình thành

  • Công ty Môi trường đô thị Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 2562/QĐ-UB ngày 8/10/2002 của UBND Tỉnh Thái Bình trên cơ sở chuyển đổi hoạt động của Công ty Thị Chính, được sáp nhập từ Công ty Vệ sinh và Công ty Quản lý công trình công cộng thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trực thuộc UBND Thị xã (nay là UBND Thành phố Thái Bình);

  • Ngày 09/6/2009, UBND tỉnh Thái Bình ra Quyết định số 1229/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Môi trường đô thị Thái Bình thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình và chính thức đi vào hoạt động từ 26/10/2009;

  • Thực hiện Quyết định số 23/BĐMPTDN-CV ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Thái Bình về việc triển khai kế hoạch cổ phần hóa năm 2014;

  • Thực hiện Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Bình về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hoá và Tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hoá, Công ty đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các Sở, Ban ngành và đơn vị tư vấn từng bước triển khai kế hoạch cổ phần hoá Công ty theo lộ trình kế hoạch  đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2014. Thực hiện quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình thành công ty cổ phần, Công ty đã  xây dựng phương án sắp xếp sử dụng lao động trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với 50 lao động bị mất việc làm khi cổ phần hoá Công ty và ký hợp đồng tư vấn bán cổ phần với đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, Công ty đã hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu, tổ chức đại hội đồng cổ đông và đã hoàn thành công tác cổ phần hoá, đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình, chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 10 tháng 02 năm 2015.