Môi trường đô thị Thái Bình
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH  ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
Tìm kiếm
Liên kết hữu ích
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Lượt truy cập: 124991

Thành viên

  • Cơ cấu cổ đông

Bảng số 1: Cơ cấu cổ đông của Công ty tính đến ngày 30/06/2020

 

 

Loại cổ đông

Số lượng

cổ đông

Số lượng

cổ phần

Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp

1

Cổ đông Nhà nước

01

4.586.959

73,06%

2

Cổ đông tổ chức

00

00

00

2.1

- Trong nước

00

00

00

2.2

- Nước ngoài

00

00

00

3

Cổ đông là cá nhân

369

1.691.300

26,94%

3.1

- Trong nước

369

1.691.300

26,94%

3.2

- Nước ngoài

00

00

00

4

Cổ phiếu quỹ

00

00

00

Tổng cộng

370

6.278.259

100%

 

(Nguồn: Danh sách cổ đông CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình)

  • Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

Bảng số 2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2021

STT

Tên tổ chức

Số ĐKDN

Địa chỉ

SLCP

Tỷ lệ (%)

 

1

UBND Tỉnh Thái Bình

 

76, Lý Thường Kiệt, P. Lê Hồng Phong, TP Thái Bình

4.586.959

73,06%

 

2

Vũ Đình Hành

151031461

Tổ 21, P. Tiền Phong, TP Thái Bình

396.500

6,32%

 

3

Lương Việt Cường

011626794

Số nhà 52 Bích Châu, P. Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

368.900

5,87%

 

Tổng cộng

5.352.359

85,25%

(Nguồn: Danh sách cổ đông CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình )

Danh sách cổ đông sáng lập

Công ty không có cổ đông sáng lập.

1. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.

1.1 Danh sách Công ty mẹ của Công ty đại chúng.

Không có

1.2 Danh sách Công ty con của Công ty đại chúng.

Không có.

1.3 Danh sách những Công ty mà Công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối.

Không có.

1.4 Danh sách những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty đại chúng.

Không có

  • Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty:

1.1 Danh sách Hội đồng quản trị:

TT

Thành viên HĐQT

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn

1

 Ông Hoàng Anh Dương

09/11/1988

Chủ tịch HĐQT

06/2023

Kỹ sư môi trường

2

 Ông Trịnh Duy Hiển

15/05/1981

Thành viên HĐQT

kiêm Giám đốc

06/2023

Cử nhân kinh tế

3

 Ông Trần Xuân Huyên

22/10/1967

Thành viên HĐQT

kiêm Phó Giám đốc

02/2015

Kỹ sư xây dựng

4

 Ông Phạm Minh Tuấn

10/03/1973

Thành viên HĐQT

kiêm kế toán trưởng

02/2015

Cử nhân kinh tế

5

 Bà Nguyễn Thị Lan

15/05/1967

Thành viên HĐQT

05/2017

Cử nhân kinh tế

6

 Ông Vũ Đình Hành

05/04/1957

Thành viên HĐQT

02/2015

Cử nhân kinh tế

 

1.2 Danh sách Ban kiểm soát:

TT

Thành viên BKS

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm thành viên BKS

Trình độ chuyên môn

1

 Bà Đỗ Thị Thủy

30/12/1988

Trưởng BKS

02/2015

Cử nhân kinh tế

2

 Bà Đinh Thị Đức Hạnh

17/07/1987

Kiểm soát viên

04/2017

Cử nhân kinh tế

3

 Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh

25/03/0987

Kiểm soát viên

06/2020

Cử nhân kinh tế

 

1.3 Danh sách Ban Giám đốc:

TT

Thành viên

Ban điều hành

Ngày tháng

năm sinh

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành

Trình độ chuyên môn

1

 Ông Trịnh Duy Hiển

15/05/1981

Giám đốc Công ty

6/2023

Cử nhân Kinh tế

2

 Ông Trần Xuân Huyên

22/10/1967

Phó Giám đốc Công ty

02/2015

Kỹ sư Xây dựng