Môi trường đô thị Thái Bình
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH  ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
Tìm kiếm
Liên kết hữu ích
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Lượt truy cập: 133315

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất

Bảng số 5: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, 2019

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

1. Tổng giá trị tài sản

83.736.747.029

86.076.256.659

2. Vốn chủ sở hữu

62.827.662.181

62.827.662.181

3. Doanh thu thuần

97.701.490.186

108.334.096.177

4. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

4.858.699.279

4.028.676.988

5. Lợi nhuận khác

184.163.445

(4.113.621)

6. Lợi nhuận trước thuế

5.042.862.724

4.024.563.367

7. Lợi nhuận sau thuế

4.034.290.179

3.214.661.115

8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

258

300

8. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)

3%

3%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình)

  • Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Do được bổ nhiệm kiểm toán sau ngày 31/12/2019, Chúng tôi không tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định, công trình xây dựng cơ bản dở dang của Công ty tại ngày 31/12/2019. Do đó, chúng tôi không đủ cơ sở để đánh giá tính hiện hữu và giá trị của số dư các khoản mục này cũng như ảnh hưởng của chúng đến các khoản mục liên quan đến Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019.

  • Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chung tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.